Tuesday, 24 June 2014

غرور ..

غرور

 خدای جبار و خون ریز و تازه ی انسان امروز 
قربانی میگیرد از هر چه که او دوست تر میدارد .. 
چون انسان امروز  نباید هیچ چیز از غرورش دوست تر بدارد ..

 زیرا که هم اوست اول و الاخر و. الظاهر و الباطن 

اوست که کافیست برای بندگانش 
اوست فریاد رس درماندگان
اوست شکسته بند استخوان شکسته ی انسان امروز

واعتصمو بحبل " الغرور" جمیعا و لا " تحقروا " ا

No comments:

Post a Comment